Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą.

 • AC

Ubezpieczenie  pojazdu od uszkodzeń i zniszczeń (autocasco).

 • NNW

Ubezpieczenia NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym obejmującym trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, które mogą przydarzyć się kierowcy i pasażerom.

   • w związku z ruchem pojazdu,
   • w związku z wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z pojazdu,
   • bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu,
   • w wyniku pożaru lub wybuchu pojazdu,
   • w związku z naprawą pojazdu na trasie jazdy.

UWAGA!

Pojęcie „ruch pojazdu” obejmuje także zatrzymanie i postój pojazdu na trasie jazdy (zdefiniowane w ustawie Prawo o ruchu drogowym – art. 2 pkt 29 i 30).

 • ASSISTANCE

Ubezpieczenie assistance zapewnia kierującemu i pasażerom ubezpieczonego pojazdu mechanicznego ochronę w czasie podróży w zakresie pomocy informacyjnej, serwisowej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w trudnych i niestandardowych sytuacjach, z jakimi mogą się spotkać podczas podróży, takich jak: wypadek, awaria, kradzież pojazdu, wypadek oraz sytuacje określane jako inne zdarzenia.

UWAGA!

Przyjmujemy do ubezpieczenia AC wszystkie rodzaje pojazdów zarejestrowanych w na terenie RP bez limitu wieku